Koulutus

Ongelmakoirakoulutuksen tarkoitus on saada omistajan ja koiran välille yhteys, auttamalla omistajaa ymmärtämään koiraansa, sen tarpeita ja luontaista käyttäytymistä sekä toimimaan koiran näkökulmasta katsottuna loogisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Olkoon ongelmanne isoja tai pieniä, niin apua kannattaa kysyä rohkeasti.

Usein ongelmakäytöksen taustalla on ihmisen ristiriitainen kommunikointi koiran kanssa - ihminen tahtomattaan saattaa vahvistaa koiralle ei-toivottua käytöstä tai tunnetilaa, sekä nostaa sitä kautta koiran velvollisuuden tunnetta. Koiralle vastuun kantaminen on stressaavaa ja ahdistavaa ja ongelmia syntyy kun koira joutuu itse ratkomaan tilanteet parhaaksi katsomallaan tavalla, sille luontaisella tavalla, esimerkiksi pakenemalla tai hyökkäämällä. 

Kun koiran ja omistajan väliset ristiriidat ja epäloogisuudet poistuvat ja omistajan ymmärrys laumaeläintä kohtaan paranee ja toiminnasta tulee koiran näkökulmasta katsottuna selkeää ja ymmärrettävää, niin yhteys ja molemminpuolinen luottamus aukeaa.

Koulutus koostuu pääsääntöisesti neljästä käynnistä ja koulutuksessa edetään asteittain rakentaen pienistä paloista kokonaisuutta. Käyntejä voi toki tulla useampiakin, sillä koulutus etenee täysin koirakon tahtiin. Käyntien aikana käydään läpi teoriaa ja harjoitellaan käytännössä. Koulutusten yksi tärkeimmistä asioista joihin perehdytään, on  mielentila - niin koiran kuin omistajankin. Koirat ovat luonnostaan  äärimmäisen taitavia lukemaan tunnetiloja, eleitä ja energiaa, ja siksi ne ovat iso osa myös ihmisen ja koiran välistä kommunikointia.

Ensimmäinen tunti on arviointikäynti, jonka avulla saamme tietoa kyseisestä koirasta, sen käyttäytymisestä, sekä omistajan ja koiran välisestä toiminnasta. Jotta asioita voi alkaa muuttamaan, on ensin selvitettävä taustalla olevat syyt (mm. opittukäytös, traumaperäiset kokemukset..) Koiran luonteen arviointi on erittäin tärkeää, koska sen avulla koulutus räätälöidään juuri sen koiran luonteeseen sopivaksi. Ennen koulutuksen aloittamista, tai viimestään koulutuksen aikana olisi hyvä sulkea kivut pois, koska kipu on myös suuri tekijä koiran ongelmakäytökseen. 

Koulutuksen aikana läpikäytäviä asiota ovat koirasta riippuen mm. hihnaulkoilu, häiriötilanteet, vapaanapito, käsittely, arkiset toiminnat, viretilan säätely, rauhoittuminen jne...

Käynneillä käymme asiat läpi koira- ja omistajakohtaisesti, ja niiden ohjeiden mukaisesti asiat toteutetaan koulutusten välillä kotioloissa. Koulutuksen aikana perehdymme alkuperäisiin ongelmiin, mutta keskittymällä kokonaisuuteen arjesta tulee mukavaa ja stressitöntä, ja yksittäisetkin ongelmat korjaantuvat.

Käyntien kesto vaihtelee keskimäärin tunnista kahteen tuntiin ja käynnit tapahtuvat noin viikon välein.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista syventää tietämystä ja oppia tuntemaan omaa koiraa vieläkin paremmin mm. laumalenkkien avulla.


Asiakkaat eivät jää koulutuksen jälkeen yksin, vaan tarjoamme lisäpalveluja (lisätietoja alempaa) sekä jatkuvan tuen tulevaisuuteen.


Pennun arviointi ja yksilöllinen opastus sekä pentukurssit ja -tapaamiset

Yksilökäynnillä arvioin pennun luonnetta, jotta omistajan on helpompi suhtautua pentuun oikealla tavalla sekä kasvattaa pennusta hyväkäytöksinen koira. Opetan omistajaa lukemaan pennun eleitä ja ymmärtämään pentua ja sen käytöstä, sekä kommunikoimaan pennun kanssa tavalla, joka on sille loogista. Läpikäytäviin asioihin kuuluu myös kasvatuksen ja koulutuksen erottaminen ja niiden yhdistäminen, oikea-aikainen palkkaaminen ja turvallisten rajojen asettaminen.  Käynnillä saat tietoa koirien luontaisesta käyttäytymisestä ja ohjeita hyvän suhteen luomiselle sekä toimintaohjeita eri tilanteisiin mm. käsittelyyn, luoksetuloon, hihnakäytökseen, yksinoloon, sosiaalistamiseen ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomiseen. 

Pentukoulutus on mahdollista toteuttaa myös kotikäyntinä.

Pentukurssilla saat tietoa koirien käyttäytymisestä; opit lukemaan koiraa ja toimimaan koiran näkökulmasta oikein, jotta ongelmilta vältytään jatkossa jo alkujaan hyvän suhteen ja ymmärryksen ansiosta.

Kurssille voi tulla 8vk-5kk ikäisen pennun kanssa. Pennut saavat leikkiä keskenään sekä opetella aikuisten koirien kanssa kommunikointia. Seuraillaan pentujen käyttäytymistä ja opitaan elekieltä. Käydään läpi arjen perusasioita ja rakennetaan mukavaa tulevaisuutta. 

Pentutapaamisia järjestän kysynnän mukaan, ja niihin voi osallistua pennut max 5kk. Tapaamisien tarkoituksena on antaa pentujen leikkiä keskenään, sosiaalistua ja oppia kommunikoimaan niin pentujen kuin aikuistenkin koirien kanssa. Pentujen temmeltäessä, juttelemme yleisesti pentujen kasvatuksesta ja koulutuksesta. 


Kolmas vieroitus

Emo vieroittaa pennut yleensä 6-8 viikon ikäisinä. Toinen vieroitus tapahtuu kun pentu irtaantuu kasvattajasta ja sisaruksista lähtiessään uuteen kotiin. Kun pentu saapuu kotiin, se luonnollisesti otetaan osaksi perhettä, halutaan pitää lähellä ja turvassa, mutta helposti jättäen yhtä tärkeää kasvuiän kokemusta köyhemmäksi. Koiralle olisi hyödyllistä päästä näkemään maailmaa omin silmin, koirasta riippuen n. 5-15kk iässä. 

Kolmas vieroitus, itsenäistymisjakso, eli "koirien rippileiri" tarkoittaa viikon-kahden mittaista aikaa, jolloin koira sijoitetaan toiseen kotiin, irtautuakseen omistajista ja muusta laumasta. Tämän tarkoitus on antaa koiralle mahdollisuus itsenäistyä ja aikuistua: kokea maailmaa ilman liiallista tukeutumista omistajaan ja muuhun laumaan. Toki haluamme, että koira tukeutuu omistajaansa tulevaisuudessa, mutta liiallinen tukeutuminen aikuistumiskynnyksellä estää koiraa kehittymästä, kun se ei saa kokea asioita yksin, ja se voi aiheuttaa turhaa stressaantuneisuutta ja epävarmuutta uusissa tilanteissa ja paikoissa.

Kolmas vieroitus oikein toteutettuna, turvallisessa ja tasapainoisessa ympäristössä, auttaa koiran henkisessä kasvussa ja tuo koiralle itsevarmuutta uusien tilanteiden kohtaamiseen. Koira oppii myös muilta koirilta käyttäytymismalleja ja kommunikaatiotaitoja, jotka helpottavat jatkossa kanssakäymistä toisten koirien kanssa. Kodin ulkopuolisissa paikoissa olemisesta tulee vaivattomampaa ja koiralle helpompaa.

Kysy rohkeasti lisää.Muut palvelut

Hoitopalvelut

Ensisijaisesti hoitopalvelu koskee koulutuksessa olevia tai koulutuksen läpikäyneitä, mutta mikäli tilaa on, niin otan vastaan myös  "kouluttamattomia" koiria, jotka eivät ole vaaraksi toisille koirille tai lapselle, ja jotka kykenevät olemaan koiraportin takana. Hoito tapahtuu sisätiloissa talossamme laumahoitona siihen kykeneville koirille, tai rajatussa tilassa. Koulutuksen läpikäyneet koirat saavat pääsäntöisesti ulkoilla aidatulla pihalla laumassa tai yksin, sekä lenkkeillä vapaina tai hihnassa. 

Laumalenkit

Koulutuksen läpikäyneille järjestän lenkkejä, mutta laumalenkille voi tulla myös ilman pohjakoulutusta!

Mikäli omistat pennun tai nuoren koiran ja haluat turvallisesti sosiaalistaa sitä ja tarjota sille koiramaisia kokemuksia, ennaltaehkäistä ongelmia tai käsitellä jo pieniä mahdollisia ongelmia, tule meille laumalenkeille!  Jos kiinnostuit laumalenkeistä, niin ensimmäinen asia on selvittää millainen koirasi on ja soveltuuko koirasi laumalenkeille.  Minun tulee ottaa huomioon kokonaisuus, koirien sopivuus keskenään - jotta laumailusta saa kaiken hyvän hyödyn irti ja riskeiltä vältytään. Eli jokaisen koiran kohdalla minun tulee miettiä juuri sen koiran tarpeet ja ottaa huomioon sen lähtökohdat ja valmiudet laumailua ajatellen sekä tietää koiran pohjimmainen luonne, jotta lauman kokoaminen onnistuisi parhaiten ja se olisi opettavaista ja hyödyllistä koirien kannalta. 

Laumalenkkeily on oivallinen tapa tutustua koiraasi paremmin, tarjota sille liikuntaa ja elämyksiä muiden koirien kanssa sekä kehittää koiran luontaisia kommunikointitapoja. Lenkkien avulla opit seuraamaan ja lukemaan koirien keskinäistä kommunikointia ja niiden elekieltä.  Saat vinkkejä koiran sosiaalistamiseen ja hyvän yhteistyön rakentamiseen. Toiminta perustuu koirien luontaiseen laumakäyttäytymiseen ja logiikkaan sekä koiran ja omistajan hyvään mielentilaan - rentouteen ja hetkessä elämiseen.

Yksi käynti kestää tunnista puoleentoista  ja lenkin jälkeen onnellisia koiria ja omistajia. Lenkillä koirat ovat vapaana. Otathan huomioon koiran terveydentilan. Jokainen osallistuu omalla vastuulla.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Vieheleikki

Vieheleikki sopii pääsääntöisesti kaikille eikä pohjalla tarvitse olla koulutusta. Koiran tulee olla kuitenkin terve ja peruskunnoltaan hyvä, jotta leikittäminen on turvallista. Vieheleikki tunnille otan kolme koirakkoa, ja kuunteluoppilaat myös tervetulleita.

Vieheleikki on hauskaa ja tuloksia tuovaa yhteistä tekemistä, ja oikein tehdyn leikin avulla suhde paranee ja saat hiottua koiran hallintaa niin arjessa kuin harrastuspuolellakin. Vieheleikissä koira pääsee purkamaan energiaansa ja tyydyttämään tarpeensa niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla, joka johtaa tasapainoon, oikeanlaiseen mielentilaan sekä yhteistyön paranemiseen.

Koira saa hallitusti ja luvalla saalistaa ja repiä
Koira saa hallitusti ja luvalla saalistaa ja repiä
Tyytyväinen, rauhallinen ja mielentilaltaan tasapainoinen koira
Tyytyväinen, rauhallinen ja mielentilaltaan tasapainoinen koira

Vieheleikki perustuu koirien sisäsyntyiseen saalisviettiin. Vieheleikissä koira saa hallitusti ja turvallisesti toteuttaa luontaisia tarpeitaan saalistaen ja taistellen, vieden tarvittaessa saalisketjun loppuun asti. Koiran turhautuneisuus ja sen tuoma stressi vähenee, kun se pääsee saavuttamaan viettipäämäärän. Saalisketjun vieminen alusta loppuun asti on koiralle palkitsevaa; koira pääsee päämääräänsä ja voi rentoutua ja luopua, eikä saalistaminen jää päälle. Vieheleikki etenee koirantahtisesti, juuri sen koiran tarpeiden mukaan, mutta ohjaaja kontrolloi leikkiä ja sen etenemistä. Ohjaaja oppii säätelemään koiran viretilaa nostamalla tai laskemalla sitä, vahvistamaan saalisketjun eri osioita, palkkaamaan sekä ohjaamaan koiraansa tiettyyn mielentilaan. 

Oikeanlainen vieheleikki voi auttaa arjessa esiintyviin ongelmiin sekä antaa uusia ulottuvuuksia harrastuspuolellakin. Vieheleikki auttaa esimerkiksi seuraavanlaisiin ongelmiin:

-koira ei tuo tai irroita lelua

-koira ei osaa luopua ja lopettaa

-koira ei syty leikkiin

-koira ei palkkaudu

-koira on leikkiessään liian raju

-koira ei kykene rentoutumaan tai olemaan keskittynyt suoritukseen häiriötilanteissa

-koiralla "liian suuri" saalisvietti aiheuttaa ongelmia

-ohitukset eivät suju toivotulla tavalla

Vieheleikistä voi tulla uusi yhteinen harrastus, sillä voi opettaa uusia toimintoja tai parantaa jo opittuja taitoja ja arjenkin sujuvuutta. Tule viettämään laatuaikaa koirasi kanssa!Kertaukset ja asiakaspäivät

Kertauksia tarjotaan aina tarpeiden mukaan, joko yksilökertauksina tai pienemmissä ryhmissä. Teen myös kotikäyntejä tarvittaessa. Asiakkaiden tapaamisia järjestetetään kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Tarkoituksena koota koulutuksen läpikäyneitä koirakoita viettämään mukavaa päivää yhdessä, treenaillen ja lenkkeillen.